Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1515133
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ188860
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane ogólne 188860
   Godziny urzędowania 5612
   e-administracja 1840
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2146
   Organizacja urzędu 7434
     Statut Urzędu Gminy 1289
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2327
     Wykaz stanowisk, kompetencje 5758
     REGON 600
     NIP 1461
     Numery kont 2262
     TERYT Gminy 1047
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3222
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 24082
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 4883
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 28228
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 10517
     Informacja o wynikach naboru 8481
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2320
   Kontrole 1231
     2011 r. 711
     2012 r. 584
     2013 r. 429
     2014 r. 577
     2015 r. 557
     2016 r. 483
   Ogłoszenia własne 185
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 7610
Organy Gminy
   Wójt Gminy 7999
     Zarządzenia z 2012 r. 14832
     Zarządzenia z 2013 r. 4861
     Zarządzenia z 2014 r. 17039
     Zarządzenia z 2015 r. 21668
     Zarządzenia z 2016 r. 3987
     Zarządzenia z 2017 r. 2939
     Zarządzenia z 2018 r. 185
   Rada Gminy 7801
     Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 946
     Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 1888
     Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2101
     Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1074
     Uchwały dotyczące wysokości diet radnych 913
   Prace Rady Gminy 6436
     Harmonogram obrad Rady Gminy. 2322
     Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja 4093
     Dyżury radnych 1178
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1162
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1516
     Projekty uchwał 14096
   Protokoły z sesji Rady Gminy 8296
    ›    rok 2006 1060
    ›    rok 2007 1699
    ›    rok 2008 1183
    ›    rok 2009 1103
    ›    rok 2010 1106
     V kadencja - lata 2006-2010 209
    ›    rok 2010 430
    ›    rok 2011 1906
    ›    rok 2012 3112
    ›    rok 2013 1993
    ›    rok 2014 2867
     VI kadencja - lata 2010-2014 279
    ›    rok 2014 1272
     VII kadencja - lata 2014-2018 4007
    ›    rok 2015 2071
    ›    rok 2016 2121
    ›    rok 2017 1290
   Komisje Rady 4479
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1087
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1051
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 664
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 457
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 451
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 415
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1008
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1058
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 654
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 413
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 424
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 342
     Komisja Rewizyjna 864
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 865
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 623
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 505
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 345
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 409
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 1136
     Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 235
      Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja 1768
   Kodeks etyczny radnego 2126
   Sołectwa 2161
     Referat finansowy 168
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8376
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 647
     BIP Zespołu Szkół w Przystajni 1508
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 1398
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1306
    ›    Statut 585
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2229
    ›    Statut 668
    ›    pozostałe informacje 484
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1131
    ›    Statut 684
     BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni 1556
    ›    Statut 755
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2658
    ›    Statut 953
    ›    Karta Dużej Rodziny 348
   Rejestr instytucji kultury 1184
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 16047
Prawo Miejscowe
   Statut 2970
   Strategia rozwoju 4352
   Zagospodarowanie przestrzenne 9391
   Plany Odnowy Miejscowości 1599
   Budżet Gminy Przystajń 5716
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3243
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1418
     Budżet gminy 2004 r. 203
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1381
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2374
     Budżet gminy 2005 r. 244
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2061
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 880
     Budżet gminy 2006 r. 290
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 1885
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 914
     Budżet gminy 2007 r. 279
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1305
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1109
     Budżet gminy 2008 r. 225
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1033
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 1037
     Budżet gminy 2009 r. 280
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 1487
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 948
     Budżet gminy 2010 r. 305
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 1927
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1059
    ›    Budżet 2011 r. 472
     Budżet gminy 2011 r, 329
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 5588
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 3000
     Budżet gminy 2012 r. 267
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 1802
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1105
     Budżet gminy 2013 r. 259
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 2573
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 1690
     Budżet gminy 2014 r. 403
     Budżet gminy 2015 r. 602
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 5314
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 1836
     Budżet Gminy 2016 r. 548
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 1015
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 816
     Budżet gminy 2017 r. 321
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 767
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 391
     Budżet gminy 2018 r. 58
    ›    Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające 129
    ›    Realizacja budżetu gminy 2018 r. 86
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1234
     Pomoc publiczna 588
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 590
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 390
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 393
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 317
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 361
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 51
     Prezentacje dot. budżetu gminy 454
   Podatki i opłaty lokalne 4607
     Podatek od nieruchomości 5576
     Podatek rolny 3529
     Podatek leśny 3404
     Podatek od posiadania psów 916
     Opłata administracyjna 1431
     Opłata targowa 1135
     Podatek od środków transportowych 2621
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2448
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 550
     Zwrot podatku akcyzowego 386
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 5380
     Rok 2004 11036
     Rok 2005 6700
     rok 2006 4218
     rok 2006 - V kadencja 2293
     rok 2007 5097
     rok 2008 4536
     rok 2009 2701
     rok 2010 2355
     rok 2011 4178
     rok 2012 16682
     rok 2013 6208
     rok 2014 3194
     rok 2014 - VII kadencja 1971
     rok 2015 12413
     rok 2016 2321
     rok 2017 1352
     rok 2018 189
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 4004
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2599
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 911
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 576
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 939
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 324
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 352
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 102
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2359
     Decyzje środowiskowe 3838
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 540
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1088
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 328
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 338
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 682
   Regulamin dostarczania wody 1881
   Konsultacje z mieszkańcami 912
     Konsultacje 2105
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 638
     Konsultacje projektów uchwał 129
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 2832
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 6919
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4000
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 35108
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 1268
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 1774
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 308
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 82345
     Rok 2018 2562
     Rok 2017 22440
     rok 2016 21601
     rok 2015 9675
     rok 2014 39761
     rok 2013 18477
     rok 2012 8496
     rok 2011 8631
     rok 2010 52022
     rok 2009 10903
     rok 2008 22286
     rok 2007 28448
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 16397
     rok 2010 4669
     rok 2011 38924
     rok 2012 3982
     rok 2013 9374
     rok 2014 22253
     rok 2015 17633
     rok 2016 23472
     Rok 2017 18452
     Rok 2018 1970
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 3605
     Dowody osobiste 662
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 715
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 669
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 595
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 546
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 605
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 569
     Sprawy meldunkowe 641
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 409
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 411
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 408
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 398
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 335
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 319
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 370
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 417
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 332
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 316
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 399
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 467
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 363
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 382
    ›    Nadawanie numeru PESEL 430
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 234
     Sprawy Stanu Cywilnego 718
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 446
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 358
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 440
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 408
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 404
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 376
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 294
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 307
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 338
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 426
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 450
     Zaopatrzenie w wodę 455
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 373
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 622
     Ochrona środowiska 709
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 514
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 442
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 904
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 388
     Działalność gospodarcza 811
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 677
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 390
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 356
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 185
     Gospodarka nieruchomościami 695
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 361
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 395
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 405
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 350
     Zagospodarowanie przestrzenne 891
    ›    Wypis i wyrys 722
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 461
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 504
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 380
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 521
     Sprawy finansowe 536
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 555
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 508
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 434
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 398
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 534
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 486
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 428
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 496
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 480
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 357
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 494
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 473
    ›    Podwyższanie wartości weksla 487
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 462
     Sprawy oświaty 679
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 556
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 506
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 890
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 580
     Sprawy opieki społecznej 487
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 486
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 436
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 382
     Sprawy pozostałe 735
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 373
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 370
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 335
    ›    Sporządzenie testamentu 407
   Bezpłatne porady prawne 905
Inne
   Informacje o dotacjach unijnych 970
   Informacje dla przedsiębiorców 535
   Wybory i referenda 477
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. 938
   Emisja obligacji 723
     Emisja obligacji 2013 r. 1012
     Emisja obligacji 2014 r. 3936
   Pomoc dla rodzin 461
     Karta Dużej Rodziny 535
     Program 500+ 485
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 269
     Statuty Sołectw 419
     Sołectwa 552
   Majątek publiczny 1629
     2005 rok 2109
    ›    Rok 2018 2
     2006 rok 863
     2007 rok 366
     2008 rok 460
     2009 rok 373
     2010 rok 461
     2011 rok 279
     2012 rok 181
     2013 rok 248
     2014 rok 359
     2015 rok 170
     2016 rok 49
   Wodociąg gminny - informacje 1266
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 619
    ›    Rok 2010 391
    ›    Rok 2011 308
    ›    Rok 2012 876
    ›    Rok 2013 587
    ›    Rok 2014 242
    ›    Rok 2015 733
    ›    Rok 2016 359
    ›    Rok 2017 296
    ›    Rok 2018 23
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 958
   Rejestry, ewidencje, archiwa 2584
     Rok 2004 1073
     Rok 2005 944
     Rok 2006 357
     Rok 2007 459
   Oświadczenia majątkowe 5622
     Radni - IV kadencja (2002-2006) 4456
     Radni - V kadencja (2006-2010) 2954
     Radni - VI kadencja (2010-2014) 4357
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 7191
    ›    Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 4593
     Wójt Gminy 1078
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 1057
     Urząd 3650
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 5511
   Przejrzysta Polska 1765
     Wykaz zadań do realizacji 671
     Realizacja zadań 584
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2693
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 32549
     Wykaz organizacji pozarządowych 1534
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 989
     Oferty realizacji zadań publicznych 308
   Ochrona i promocja zdrowia 1087
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 452
     Programy zdrowotne 33
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 265
   sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 36391
   Informacja publiczna 345
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2171
     Ponowne wykorzystywanie 180
   Redakcja Biuletynu 2206
   Petycje 711
   Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" 72
    Strategia RIT Subregionu Północnego 337
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 349
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 319
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 2064
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1277
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1128
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 574
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 487
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 93
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 80
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 84
   dostęp do aktów prawnych 1304
     dostęp do Dziennika Ustaw 698
     dostęp do Monitora Polskiego 361
   Narodowe Siły Rezerwowe 1520