Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1463329
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ183954
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane ogólne 183954
   Godziny urzędowania 5507
   e-administracja 1738
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2098
   Organizacja urzędu 7249
     Statut Urzędu Gminy 1254
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2222
     Wykaz stanowisk, kompetencje 5645
     REGON 577
     NIP 815
     Numery kont 2154
     TERYT Gminy 999
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3152
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 23733
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 4835
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 27961
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 10457
     Informacja o wynikach naboru 8418
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2291
   Kontrole 1179
     2011 r. 646
     2012 r. 553
     2013 r. 418
     2014 r. 538
     2015 r. 522
     2016 r. 424
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 7046
Organy Gminy
   Wójt Gminy 7719
     Zarządzenia z 2012 r. 14702
     Zarządzenia z 2013 r. 4701
     Zarządzenia z 2014 r. 16813
     Zarządzenia z 2015 r. 21445
     Zarządzenia z 2016 r. 3691
     Zarządzenia z 2017 r. 2054
   Rada Gminy 7675
     Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 909
     Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 1846
     Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2053
     Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1004
     Uchwały dotyczące wysokości diet radnych 849
   Prace Rady Gminy 6232
     Harmonogram obrad Rady Gminy. 2242
     Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja 3866
     Dyżury radnych 1148
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1146
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1492
     Projekty uchwał 13737
   Protokoły z sesji Rady Gminy 7990
    ›    rok 2006 1013
    ›    rok 2007 1625
    ›    rok 2008 1123
    ›    rok 2009 1025
    ›    rok 2010 1048
     V kadencja - lata 2006-2010 194
    ›    rok 2010 421
    ›    rok 2011 1810
    ›    rok 2012 3040
    ›    rok 2013 1911
    ›    rok 2014 2794
     VI kadencja - lata 2010-2014 257
    ›    rok 2014 1199
     VII kadencja - lata 2014-2018 3745
    ›    rok 2015 1994
    ›    rok 2016 2026
    ›    rok 2017 942
   Komisje Rady 4408
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1044
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 934
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 588
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 421
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 405
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 353
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 994
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 976
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 614
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 395
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 407
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 315
     Komisja Rewizyjna 849
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 808
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 584
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 447
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 331
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 361
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 1058
     Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 223
      Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja 1557
   Kodeks etyczny radnego 2086
   Sołectwa 2065
     Referat finansowy 134
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8254
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 574
     BIP Zespołu Szkół w Przystajni 1464
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 1315
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1209
    ›    Statut 545
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2157
    ›    Statut 633
    ›    pozostałe informacje 458
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1074
    ›    Statut 625
     BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni 1497
    ›    Statut 716
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2585
    ›    Statut 935
    ›    Karta Dużej Rodziny 284
   Rejestr instytucji kultury 1138
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 15945
Prawo Miejscowe
   Statut 2898
   Strategia rozwoju 4265
   Zagospodarowanie przestrzenne 8747
   Plany Odnowy Miejscowości 1538
   Budżet Gminy Przystajń 5587
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3073
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1358
     Budżet gminy 2004 r. 192
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1322
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2330
     Budżet gminy 2005 r. 214
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2010
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 814
     Budżet gminy 2006 r. 260
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 1835
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 841
     Budżet gminy 2007 r. 244
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1239
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1039
     Budżet gminy 2008 r. 205
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 991
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 964
     Budżet gminy 2009 r. 250
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 1411
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 871
     Budżet gminy 2010 r. 273
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 1800
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 979
    ›    Budżet 2011 r. 409
     Budżet gminy 2011 r, 297
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 5511
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 2918
     Budżet gminy 2012 r. 246
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 1693
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1023
     Budżet gminy 2013 r. 246
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 2466
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 1599
     Budżet gminy 2014 r. 372
     Budżet gminy 2015 r. 572
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 5217
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 1756
     Budżet Gminy 2016 r. 512
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 931
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 738
     Budżet gminy 2017 r. 264
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 603
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 286
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1195
     Pomoc publiczna 566
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 557
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 331
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 331
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 285
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 294
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 34
     Prezentacje dot. budżetu gminy 396
   Podatki i opłaty lokalne 4373
     Podatek od nieruchomości 5260
     Podatek rolny 3389
     Podatek leśny 3205
     Podatek od posiadania psów 904
     Opłata administracyjna 1363
     Opłata targowa 1121
     Podatek od środków transportowych 2555
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2384
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 430
     Zwrot podatku akcyzowego 257
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 5221
     Rok 2004 10690
     Rok 2005 6650
     rok 2006 4174
     rok 2006 - V kadencja 2233
     rok 2007 5075
     rok 2008 4501
     rok 2009 2662
     rok 2010 2320
     rok 2011 4129
     rok 2012 16617
     rok 2013 6145
     rok 2014 3104
     rok 2014 - VII kadencja 1932
     rok 2015 12333
     rok 2016 2197
     rok 2017 1039
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 3881
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2570
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 898
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 518
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 878
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 290
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 289
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 85
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2314
     Decyzje środowiskowe 3543
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 509
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1042
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 265
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 278
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 634
   Regulamin dostarczania wody 1842
   Konsultacje z mieszkańcami 821
     Konsultacje 2006
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 592
     Konsultacje projektów uchwał 90
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 2772
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 6827
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3914
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 34930
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 1214
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 1702
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 80833
     Rok 2017 18397
     rok 2016 21223
     rok 2015 9618
     rok 2014 39708
     rok 2013 18404
     rok 2012 8450
     rok 2011 8574
     rok 2010 51956
     rok 2009 10882
     rok 2008 22219
     rok 2007 28404
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 15633
     rok 2010 4631
     rok 2011 38876
     rok 2012 3964
     rok 2013 9335
     rok 2014 22238
     rok 2015 17582
     rok 2016 23167
     Rok 2017 15592
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 3532
     Dowody osobiste 646
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 667
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 604
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 537
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 476
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 538
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 514
     Sprawy meldunkowe 631
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 370
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 369
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 369
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 361
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 321
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 299
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 331
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 378
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 309
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 299
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 358
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 431
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 326
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 343
    ›    Nadawanie numeru PESEL 391
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 194
     Sprawy Stanu Cywilnego 695
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 434
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 341
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 403
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 372
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 367
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 344
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 280
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 296
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 323
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 388
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 408
     Zaopatrzenie w wodę 422
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 360
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 562
     Ochrona środowiska 676
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 476
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 405
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 884
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 353
     Działalność gospodarcza 769
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 643
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 355
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 322
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 159
     Gospodarka nieruchomościami 665
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 345
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 359
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 366
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 342
     Zagospodarowanie przestrzenne 864
    ›    Wypis i wyrys 650
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 428
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 469
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 371
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 485
     Sprawy finansowe 520
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 492
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 451
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 391
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 361
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 470
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 427
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 395
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 437
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 418
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 345
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 431
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 416
    ›    Podwyższanie wartości weksla 429
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 401
     Sprawy oświaty 669
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 512
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 449
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 839
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 546
     Sprawy opieki społecznej 481
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 455
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 406
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 366
     Sprawy pozostałe 726
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 343
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 358
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 326
    ›    Sporządzenie testamentu 378
   Bezpłatne porady prawne 824
Inne
   Informacje o dotacjach unijnych 883
   Informacje dla przedsiębiorców 447
   Wybory i referenda 417
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. 898
   Emisja obligacji 640
     Emisja obligacji 2013 r. 984
     Emisja obligacji 2014 r. 3879
   Pomoc dla rodzin 395
     Karta Dużej Rodziny 499
     Program 500+ 427
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 262
     Statuty Sołectw 397
     Sołectwa 524
   Majątek publiczny 1594
     2005 rok 2054
     2006 rok 824
     2007 rok 339
     2008 rok 431
     2009 rok 365
     2010 rok 428
     2011 rok 274
     2012 rok 176
     2013 rok 220
     2014 rok 325
     2015 rok 132
     2016 rok 28
   Wodociąg gminny - informacje 1224
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 592
    ›    Rok 2010 324
    ›    Rok 2011 261
    ›    Rok 2012 811
    ›    Rok 2013 526
    ›    Rok 2014 199
    ›    Rok 2015 675
    ›    Rok 2016 332
    ›    Rok 2017 238
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 916
   Rejestry, ewidencje, archiwa 2524
     Rok 2004 1044
     Rok 2005 932
     Rok 2006 330
     Rok 2007 430
   Oświadczenia majątkowe 5508
     Radni - IV kadencja (2002-2006) 4433
     Radni - V kadencja (2006-2010) 2942
     Radni - VI kadencja (2010-2014) 4302
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 6944
    ›    Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 4492
     Wójt Gminy 1005
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 929
     Urząd 3570
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 5442
   Przejrzysta Polska 1734
     Wykaz zadań do realizacji 636
     Realizacja zadań 573
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2626
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 29885
     Wykaz organizacji pozarządowych 1492
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 922
     Oferty realizacji zadań publicznych 271
   Ochrona i promocja zdrowia 1050
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 441
     Programy zdrowotne 20
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 230
   sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 36000
   Informacja publiczna 275
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2132
     Ponowne wykorzystywanie 146
   Redakcja Biuletynu 2170
   Petycje 670
    Strategia RIT Subregionu Północnego 282
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 283
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 253
   Program LEADER 1994
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1232
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1090
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 500
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 385
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 48
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 30
   dostęp do aktów prawnych 1269
     dostęp do Dziennika Ustaw 686
     dostęp do Monitora Polskiego 353
   Narodowe Siły Rezerwowe 1365